lees voor knop

Indien u vragen heeft, opmerkingen of een klacht kunt u contact opnemen met Stichting Novum. Onderstaand onze contactgegevens.

Stichting NOVUM

RSIN: 8133530
Amersfoortsestraatweg 180
Postbus 1180
1270 BD HUIZEN
T: 088 – 585 50 00
F: 035 – 697 32 01

Sabine Fijn van Draat
Bestuurssecretaris
e-mail: sabinefijnvandraat@visio.org
website: www.stichtingnovum.org

ANBI STATUS

Stichting Novum heeft de ANBI status. Hiertoe dienen op de website een aantal gegevens te worden gepubliceerd. Onderstaand een overzicht van deze gegevens met tevens een vermelding waar de informatie op website van Novum gevonden kan worden.

Algemeen

Stichting Novum is opgericht in 1984 en ingeschreven onder nummer 41203622 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
RSIN: 8133530

Bezoekadres

Zie bovenstaande.

Doelstelling volgens de statuten en werkterrein

De statutaire doelstelling van Stichting Novum luidt: ‘Het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten, gericht op het welzijn van slechtziende en blinde en meervoudig beperkte slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten; alsmede het beheren of doen beheren (waaronder het beleggen) van het vermogen van de stichting, ter bereiking van haar doel.’ Het werkterrein van Stichting Novum is minder breed: ‘Het financieel ondersteunen van projecten en programma’s die bijdragen aan het welzijn van blinde en slechtziende mensen in binnen- en buitenland.’

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het beleid van Stichting Novum is terug te vinden in het bestuurlijk jaarverslag. Het jaarverslag en -rekening staan onder ‘Downloads’.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting van Novum bestaat uit 5 bestuursleden: Maarten Reuchlin (voorzitter), Patrick Bronger (penningmeester), Ariette Brouwer (secretaris), Kees Gerritsen en Rieneke de Wit.

Beloningsbeleid bestuurders

De vergoeding die Stichting Novum aan haar bestuurs­leden toekent, is een afgeleide van het ‘algemeen niveau’ van de Regeling van de minister van Financiën van 22 november 2004 houdende de vaststelling van de maximumbedragen in het kader van het Vacatiegelden­besluit 1988 (Regeling maximumbedragen vacatiegeld 2004).  Deze vergoeding omvat alle persoonlijke onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van een vergadering samenhangen, zoals eventueel noodzakelijke reiskosten, kosten van het gebruik van privételefoon, computer en dergelijke. In de jaarrekening zijn de uitbetaalde vergoedingen opgenomen.

Beloningsbeleid medewerkers

De werknemers die werkzaamheden verrichten ten behoeve van Stichting Novum, Koninklijke Visio en de Willem Holtrop Stichting zijn in loondienst van Koninklijke Visio. Hun salaris is gebaseerd op de FWG 3.0-systematiek Cao Gehandicaptenzorg. Deze loonkosten zijn terug te vinden in de jaarrekening. Het jaarverslag en -rekening staan onder ‘Downloads’.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van Stichting Novum

Een overzicht van alle gesteunde projecten en programma’s is te vinden op de website van Novum onder ‘Projecten en programma’s’.

De balans en de staat van baten en lasten

De balans en de staat van baten en lasten is samen met het gehele financiële overzicht van Stichting Novum terug te vinden in de jaarrekening.  Het jaarverslag en -rekening staan onder ‘Downloads’.