lees voor knop

Cliënten van Koninklijke Visio hebben een groeiende behoefte aan zelfsturing binnen revalidatie, dienstverlening, zorg en onderwijs. Er is dikwijls sprake van een traditionele, afhankelijke verhouding tussen cliënt en professional. Koninklijke Visio heeft een pilotproject opgezet, met financiële ondersteuning van Stichting Novum, om de (on)mogelijkheden te onderzoeken van het structureel inzetten van ervaringsdeskundigen in alle facetten van de hulpverlening. De rol van ervaringsdeskundige vereist dat vrijwilligers eigen ervaringen en ervaringskennis hebben, maar daar tegelijkertijd bovenuit kunnen stijgen. Dat vraagt om speciale competenties en training.

‘Cliënten vinden het contact met ervaringsdeskundigen (mensen uit de eigen doelgroep) gelijkwaardiger dan dat met andere hulpverleners en voelen zich beter begrepen’ (bron: Onderzoek van Erp e.a. 2008). Het belang van de inzet van ervaringsdeskundigheid blijkt uit diverse onderzoeken en uit positieve ervaringen van andere instellingen. Koninklijke Visio wil ervaringsdeskundigen onder andere werven onder oud-cliënten. Op die manier biedt het project (oud-)cliënten meer inzicht in hun eigen mogelijkheden én handvatten voor het verwerven van (vrijwilligers)werk. Dit laatste gebeurt door scholing in competenties, zoals het overdragen van ervaring en kennis, het luisteren naar, inleven in en benoemen van emoties.

In 2016 zijn er twee pilotlocaties binnen Koninklijke Visio gekozen: Revalidatie & Advies Den Haag en Revalidatie & Advies Breda. Er zijn vijftien ervaringsdeskundigen aangenomen. In november hebben zij een door de werkgroep Scholing opgezette cursus gevolgd.

In 2017 zijn al deze ervaringsdeskundigen meermaals ingezet als ambassadeur en/of buddy binnen het domein Revalidatie & Advies en bij maatschappelijke vragen van bijvoorbeeld scholen, gemeenten, enzovoort. Dit geeft de ervaringsdeskundigen de mogelijkheid een positieve bijdrage te leveren. Bovendien gaat het niet alleen om zinvolle vrijwillige tijdsbesteding, maar ook om het opdoen van werkervaring en nieuwe contacten.
• Acht medewerkers van Koninklijke Visio zijn door een extern bureau geschoold om groepsintervisie (eens per zes weken) en individuele coaching te kunnen geven aan de ervaringsdeskundigen.
• Drieëndertig nieuwe cliënten gaven aan dat zij contact met een buddy op prijs stellen. Hun ervaringen zijn heel positief. Dit blijkt uit het evaluatief onderzoek, uitgevoerd door een studente van Avans Hogeschool. De nieuwe cliënten ervaren bij buddy’s meer herkenning en begrip dan bij professionals. De buddy’s vervullen in de praktijk diverse rollen: gesprekspartner, voorbeeld, lotgenoot en vriend. Het kan geruststellend werken om contact te hebben met iemand die ervaring heeft als cliënt bij Koninklijke Visio. Ook de voorbeeldfunctie spreekt veel cliënten aan. Deze werkt motiverend en versterkend.
• In 2018 wordt het beleidsplan voor de verdere uitrol afgerond. Hierin zal een kader geschetst worden voor de structurele inzet van ervaringsdeskundigen in alle facetten van de dienstverlening. De verwachting is dat cliënten die nog aan het begin van een traject staan, (h)erkenning ondervinden bij de ervaringsdeskundigen. Hierdoor worden ze gesteund, gemotiveerd en gestimuleerd om enerzijds hun vragen helder te verwoorden en anderzijds de mogelijkheden voor ondersteuning te benutten.