lees voor knop

Vrijwel alle extramurale zorg (ook wel behandeling genoemd) die Koninklijke Visio en Bartiméus aan de doelgroep leveren, is per 1 januari 2015 van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) overgeheveld. De financiering van extra ondersteuning en ambulante zorg in de eigen leefomgeving is gedecentraliseerd naar de gemeente, via de Wmo. Deze transitie van de zintuiglijkgehandicaptenzorg (ZG-zorg) heeft een planning en doorlooptijd tot 2020. De Oogvereniging is vanaf het begin hierbij betrokken geweest.

Binnen de Oogvereniging is bij aanvang van de transitie de werkgroep Patiënten Perspectief aan de slag gegaan met het formuleren van kwaliteitscriteria voor de zorg vanuit het perspectief van de cliënt. Het streven was om de geleverde kwaliteit van de huidige en toekomstige zorgaanbieders inzichtelijk te maken, zodat cliënten een afgewogen keuze kunnen maken uit het revalidatieaanbod. Daarnaast zijn de kwaliteitscriteria gebruikt door de Oogvereniging als input (vanuit cliëntperspectief) bij het overleg met zorgverzekeraars en andere partijen.

Parallel liep het traject om tot een nieuwe opzet te komen voor de expertisefunctie binnen de ZG-sector. Dit traject werd voorheen ook bekostigd door het Ministerie van VWS.
In december 2017 heeft de adviescommissie Expertisefunctie een rapport en advies aan de minister overhandigd over de opzet van de expertisefunctie. Dit was het resultaat van een intensief traject met ondersteuning van ZonMw, waar de Oogvereniging aan heeft deelgenomen. Binnen de expertisefunctie zitten drie aandachts-
gebieden: ontwikkelen en op peil houden van de expertise, de kwaliteit van de zorg en kennis en informatie verstrekken. De Oogvereniging heeft benadrukt dat er meer kennis en expertise over de ZG-problematiek nodig is in de eerste- en tweedelijnszorg. Hierdoor verbetert de doorverwijzing, maar ontstaat ook een preventieve werking door het eerder herkennen van visuele problemen en oogaandoeningen. De concrete uitwerking van de inrichting van de Expertise functie vindt in 2018 plaats. 
De minister heeft inmiddels het rapport en de adviezen overgenomen.

In 2015 is de Oogvereniging gestart met het trainen van vrijwilligers, die mensen met een visuele beperking kunnen ondersteunen bij de voorbereiding op het ‘keukentafelgesprek’ met de gemeente. Er zijn vijftien vrijwilligers getraind als Wmo-ondersteuner.
Verder is er een informatiepakket samengesteld met daarin een leidraad voor het aanvragen van een Wmo-voorziening en een voorbeeld van een persoonlijk plan. De vrijwillige Wmo-ondersteuners worden helaas niet zo vaak ingezet als de Oogvereniging zou willen.

In 2017 heeft het Ministerie van VWS een subsidie toegekend voor een informatiecampagne voor de gemeenten. Deze campagne wordt opgezet in samenwerking met de ZG-zorgaanbieders. Er wordt onderzocht wie bij de gemeente welke informatie moet krijgen om de juiste zorg en ondersteuning toe te wijzen aan mensen met een zintuigelijke beperking en hoe dat moet gebeuren. 
Daarnaast zet de Oogvereniging samen met de zorgaanbieders één landelijk informatiepunt op. Gemeenten kunnen hier naartoe bellen met vragen. Ook is dit een laagdrempelige toegang voor het aanmelden van cliënten. 
De exacte vorm en uitwerking van dit informatiepunt is nog onduidelijk. De eerste fase (het onderzoek) is in 2017 gedaan door campagnebureau BKB.