lees voor knop

De voortgang in de techniek biedt aanknopingspunten om steeds meer te begrijpen van cliënten met complexe (visuele) problematiek en evidence-based te gaan werken. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak en samenwerking met academische ziekenhuizen en gespecialiseerde instellingen. TRIO (topklinische revalidatie in oprichting) is het programma dat de mogelijkheden verkent voor het vormgeven van hoogwaardige (topklinische) zorg binnen revalidatie en advies voor complexe revalidatietrajecten.

Met dit project wordt binnen en buiten Koninklijke Visio bekeken wat er nodig is om te komen tot hoogwaardige zorg. Daarbij wordt uitgegaan van zes pijlers:

1. complexiteit van cliënten;
2. kwaliteit van zorg en leven;
3. wetenschappelijk onderzoek;
4. verspreiding van kennis;
5. cultuur en infrastructuur;
6. doelmatigheid.

Het is de bedoeling om aan alle cliënten vanuit de geselecteerde regionale centra structureel topklinische revalidatie beschikbaar te stellen. Zo zijn zij er zeker van dat ze de modernste, optimale diagnostiek en behandeling krijgen voor hun zeldzame of complexe visuele problematiek. Concentratie van dure middelen (bijvoorbeeld onderzoeksapparatuur) en complexe cliëntengroepen stimuleert onderzoek en innovatie.

In 2017 is er bij Stichting Novum een aanvraag ingediend, die gericht is op kwaliteitsverbetering van de zorg door betere verbindingen te leggen tussen wetenschap en praktijk. Ook is belangrijk dat er meer wordt samengewerkt met andere zorginstellingen als het gaat om complexe problematiek. Deze structurele verandering wordt ingestoken vanuit de werkvloer en professionals worden hiervoor vrijgemaakt. Voor Stichting Novum was dit een lastig te beoordelen aanvraag, omdat deze slechts indirect toegevoegde waarde heeft voor de cliënt. Tegelijkertijd is duidelijk dat een verandering als deze veel tijd vraagt van de professionals, die niet uit de reguliere middelen bekostigd wordt. Stichting Novum heeft deze aanvraag in ieder geval voor het eerste jaar financieel ondersteund en ziet graag de vervolgstappen tegemoet.