lees voor knop

Voor de slechtziende en blinde leerling is de opleidings- en beroepskeuze beperkter en specifieker dan voor goed ziende leerlingen. Vervolgopleidingen en werkgevers zijn vaak terughoudend in het aannemen van jongeren met een beperking. Ze weten niet wat ze kunnen verwachten en zien op tegen de rompslomp en mogelijke uitval die de aanname met zich mee kan brengen. Voor slechtziende leerlingen en hun ouders is het nodig een realistisch beeld te krijgen van een vervolgopleiding of de mogelijkheden voor toegang tot de arbeidsmarkt.

Wil een plaatsing op een opleiding, stage of werkplek kans van slagen hebben, dan maakt het veel uit wat de leerling met een visuele beperking in huis heeft aan bijvoorbeeld compensatiemogelijkheden, mobiliteitsvaardigheden, zelfstandigheid, communicatieve vaardigheden, persoonlijke eigenschappen, motivatie en optimisme. Helaas blijkt uit onder-
zoek dat slechts 36 procent van de personen met een visuele beperking op latere leeftijd betaald werk heeft (van wie 9 procent via de sociale werkplaatsen). Doel van het VLO is breed (multidisciplinair) en systematisch in kaart brengen waar de potentie en de belemmeringen zitten bij de leerlingen. Zo kan een goed onderbouwde koppeling met een
vervolgopleiding of werk tot stand worden gebracht en daarmee uitval bij vervolgopleiding en werk worden voorkomen.

Er is een assessment ontwikkeld om de capaciteiten van de leerlingen op de verschillende aspecten in kaart te brengen. Dit assessment bestaat onder andere uit vragenlijsten, (mobiliteits)tests en interviews. Helaas is gebleken dat er nog geen op betrouwbaarheid en validiteit geteste instrumenten zijn om de visuele belastbaarheid te meten. Om die reden zullen tests worden ingezet waarmee al veel ervaring is opgedaan. In 2016 zijn de assessments afgenomen. Leerlingen en hun ouders waren erg tevreden over de opzet ervan en de aandacht en tijd die alle professionals eraan hebben besteed. Zij hebben dit via een schriftelijke enquête kenbaar gemaakt. Het product voldoet aan de eisen van de Zorgverzekeringswet en kan regulier bekostigd worden. In 2017 is de testbatterij binnen Koninklijke Visio verder uitgerold. Het project heeft tot doel leerlingen beter te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.
Stichting Novum heeft het project financieel ondersteund.