lees voor knop

In Kenia worden albino’s gediscrimineerd. Albinokinderen volgen vaak speciaal onderwijs en leren braille, terwijl het merendeel van hen slechtziend is en met hulpmiddelen en begeleiding naar het regulier onderwijs zou kunnen. De noodzakelijke hulpmiddelen ontbreken meestal. Daarnaast zijn er te weinig beschermingsmiddelen tegen de zon en is er geen adequate gezondheidszorg. In Kenia is een project gestart, dat gericht is op het visueel screenen van albinokinderen, het uitvoeren van lowvision-assessments, het verstrekken van de noodzakelijke optische hulpmiddelen en het trainen van ambulante onderwijskundige begeleiders en leraren in het reguliere onderwijs.

Kenya Albino Child Support Program (KACSU) is een non-profitorganisatie, die zich richt op het vergroten van kansen van albinokinderen. Ze biedt deze kinderen onderwijs en basisvoorzieningen zoals medische zorg en beschermingsmiddelen tegen de zon. Alle zeventig kinderen die onder het KACSU-programma vallen, zijn gescreend.

Screening en assessment
Er was in de regio rond Eldoret geen passende screening en geen assessment voor albino-kinderen. Samen met het Eldoret-ziekenhuis is een plan opgesteld om hier invulling aan te geven. Zowel in Eldoret als Mombassa zijn er lowvisionspecialisten opgeleid. Deze zijn gekoppeld aan de desbetreffende scholen, zodat kinderen adequate begeleiding krijgen. Daarnaast is er in samenwerking met het ziekenhuis in Eldoret een lowvisioncentrum gerealiseerd.

Inclusief onderwijs
Meteen bij aanvang van het project is gestart met de lowvisionassessments. Op een bijeenkomst met alle stakeholders is bekeken of deze kinderen ondergebracht kunnen worden in het reguliere onderwijs. Veiligheid van de albino-kinderen staat daarbij voorop. Helaas is geconstateerd dat dit (nog) niet mogelijk is en dat het projectplan moet worden bijgesteld. Er is voor gekozen om de kinderen niet te verplaatsen, maar de leerkrachten te trainen op de scholen waar de albinokinderen nu zitten.

In de southcoastregio van Mombassa heeft Visio International twintig leerkrachten getraind. In november 2016 heeft een vervolgtraining plaatsgevonden. Ook in Eldoret en Thika zijn er leerkrachten getraind in het regulier, speciaal en beroepsonderwijs. De focus lag niet alleen op albinisme, maar op alle kinderen met een visuele beperking.

Arbeidstoeleiding
Het plan bestond om arbeidstoeleiding te starten op de boerderij van KACSU. Maar niet alle kinderen hadden daar belangstelling voor.
In totaal hebben negen kinderen een training gevolgd op de boerderij van KACSU en zijn vijftien kinderen ingestroomd in het reguliere beroepsonderwijs. Vijf leerlingen zijn naar het hoger beroepsonderwijs of de universiteit gegaan.

Bewustwording
Met de bewustwordingscampagne van KACSU in de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen met albinisme dat onderwijs volgt, toegenomen van vijftien naar zeventig. De campagne heeft ouders gestimuleerd om hun kind in te laten stromen in een school of te sturen naar het KACSU-hostel in Eldoret, dat naast een reguliere school zit.