lees voor knop

Op de Westbank volgen veel kinderen speciaal onderwijs, terwijl ze met wat hulpmiddelen en extra ondersteuning regulier onderwijs zouden kunnen volgen. Dit programma heeft in de eerste fase als doel om kinderen van zes tot twaalf jaar te screenen en om een resourcecentrum op te zetten van waaruit kinderen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs worden ondersteund. Daarnaast is een doel om op scholen trainingen te geven die zijn gericht op inclusief onderwijs. Verder beoogt dit project om het overheidsbeleid te beïnvloeden. Het project wordt financieel ondersteund door Stichting Novum.

In 2015 heeft Koninklijke Visio voor de internationale activiteiten zijn aanpak gewijzigd van projecten naar programma’s. In Palestina is ervoor gekozen om te onderzoeken of een samenwerkingsverband kan worden aangegaan met de Bethlehem Arab Society for Rehabilitation (BASR). De BASR heeft een bewezen staat van dienst als het gaat om assessment, behandeling, rehabilitatie en onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. Daarnaast zal intensief worden samengewerkt met het Ministry of Education and Higher Education, het Ministry of Health, de An-Najah University – Optometry department, de Al Shurooq School for Visually Impaired Children en de ouders van de kinderen met een visuele beperking. Samen met de BASR is een opzet gemaakt voor het eerste deel van het programma. Een externe consulent is aangetrokken om de partners en de haalbaarheid van het programma zelf te toetsen. In 2016 is op basis van de resultaten van de haalbaarheidstoets en een duediligenceonderzoek besloten om met het programma van start te gaan.

Het programma zet naast onderwijs in op de verbetering van de samenwerking tussen oogzorg, revalidatie en onderwijs. Verder wordt de Al Shurooq-school, een van de speciale scholen voor slechtziende en blinde kinderen, ondersteund in haar transformatie naar resourcecentrum. Vanuit dit centrum ontvangen kinderen ambulante begeleiding op reguliere scholen en wordt onderwijs en zorg geboden aan kinderen die niet naar een reguliere school kunnen gaan.

Ouders
BASR heeft bijeenkomsten georganiseerd voor ouders van visueel beperkte kinderen. Deze bijeenkomsten waren zowel bedoeld om ouders te ondersteunen, als om een platform te bieden voor de uitwisseling van ervaringen, kennis en ideeën. Veertien ouders van dertien kinderen hebben daaraan deelgenomen. Daarnaast is een vijfdaags zomerkamp georganiseerd met pedagogische en recreatieve activiteiten. Hieraan hebben tien visueel beperkte kinderen met hun ouders deelgenomen. Ook heeft de Al Shurooq-school vijf workshops georganiseerd voor moeders met kinderen in de leeftijd van vier tot vijf jaar.

Leerkrachten regulier onderwijs
Bijna tweehonderd leerkrachten en twintig educational supervisors uit het reguliere onderwijs hebben een eerste training gekregen voor het detecteren en begeleiden van kinderen met een visuele beperking. Verder heeft het Ministry of Education and Higher Education 49 studenten doorverwezen voor een screening. Van hen zijn er 23 gedetecteerd met low vision. De rest is doorverwezen naar een oogarts voor een medische interventie. Alle scholen en familie hebben een rapportage over hun kind gekregen met aanbevelingen voor aanpassingen in de omgeving, leermaterialen, hulpmiddelen, ezovoort.

Revalidatie en rehabilitatie: BASR
De medewerkers van BASR Vision Rehabilitation department hebben achttien schoolsupervisors getraind in oriëntatie en mobiliteit. Dit hebben ze ook gedaan voor leraren van de Al Shurooq-school. Visio International heeft op zijn beurt trainingen gegeven aan acht professionals van BASR Vision Rehabilitation department over toegankelijkheid van gebouwen. Het eigen gebouw van BASR is ook onder de loep genomen.

Speciaal onderwijs: Al Shurooq-school
Het is de intentie om de Al Shurooq-school om te vormen naar een extramuraal expertisecentrum. Professionals van de Al Shurooq-school zijn gestart met het bezoeken van 24 blinde leerlingen. De directie van de school heeft een plan geschreven voor de implementatie van de transformatie. Er wordt gezocht naar fondsen zowel bij de overheid als bij NGO’s om deze activiteiten te kunnen financieren.

Overheid en lobby
BASR heeft verschillende workshops, trainingssessies en stakeholdersmeetings georganiseerd. Deze organisatie is de vitale partner en de drijvende kracht in de lobby voor het Ministry of Education and Higher Education en het Ministry of Health. Er is een Memorandum of Understanding getekend tussen de verschillende stakeholders. Hoewel iedereen zich bewust is van de noodzaak, is er nog veel discussie over wie welke verantwoordelijk-heden op zich moet nemen.
Registratie en dataverzameling. Er was geen accurate registratie van kinderen met een visuele beperking. De ministeries hebben in samenwerking met BASR en de An-Najah University een uniform protocol ontwikkeld met formulieren voor screening, doorverwijzing en follow-up van kinderen met een visuele beperking. Deze formulieren zijn goedgekeurd en ingevoerd door het Ministry of Education and Higher Education. Daarnaast is een meetinstrument gemaakt om niet alleen de cognitieve voortgang van kinderen in kaart te brengen, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling.