ADL met inzet van technologie

Het zelfstandig kunnen uitvoeren van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) is heel belangrijk in een maatschappij die steeds meer een beroep doet op zelfredzaamheid. Voor sommige cliënten van Koninklijke Visio is het aanleren van deze vaardigheden bijzonder moeilijk. Vooral als iedere begeleider het op een andere manier uitlegt. Technologie die zelfredzaamheid stimuleert, kan hierbij mogelijk ondersteunen.

Binnen Koninklijke Visio zijn er geen vaste richtlijnen voor het aanleren van vaardigheden voor de ADL. Dit zorgt in de behandeling en begeleiding van cliënten voor allerlei verschillende werkwijzen, naar eigen inzicht, kennis en expertise. Met dit project, gefinancierd door Stichting Novum, worden de best practices in het aanleren van ADL verzameld en vastgelegd op video (beeld- en geluidsmateriaal). Deze beelden worden via een app toegankelijk gemaakt voor cliënten en professionals. De cliënt krijgt, op een toegankelijke manier, uitleg over de vaardigheid. Vanzelfsprekend zal ook de professional de app hanteren om daar waar nodig de cliënt te helpen deze te gebruiken. Daarnaast kunnen cliënten in hun eigen omgeving zo vaak als zij zelf willen de informatie tot zich nemen en de ADL-vaardigheden op een uniforme manier aanleren.

Daarmee kunnen ze hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten. Beoogd wordt dat alle cliënten, ouders, medewerkers van Koninklijke Visio en eventuele samenwerkingspartners (denk aan leraren) toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de digitale kennis over het aanleren van ADL.
Er is een nulmeting gedaan voor de ADL-vaardigheden van een aantal cliënten. De best practices zijn in kaart gebracht en de meeste filmpjes gemaakt. In 2019 is het ontwikkelde materiaal digitaal Visiobreed beschikbaar gesteld. Ook wordt er een tweede meting gedaan naar de ADL-vaardigheden van de deelnemende cliënten. Er wordt verwacht dat hun zelfstandigheid groter is geworden.

Programma: Toegang tot de wereld

jongen met virtual reality bril

Visiolab

Kan een virtualrealitybril gebruikt worden tijdens een leestraining? Kunnen bluetoothbakens worden ingezet

Lees meer »
Skip to content